แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
คำสั่งมอบหมายงานกลาง 05 สิงหาคม 2564 16
แผนอัตรากำลัง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ 05 สิงหาคม 2564 19
สรุปผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล 14 พฤษภาคม 2564 34
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน 13 พฤษภาคม 2564 34
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 13 พฤษภาคม 2564 34
ประกาศ ก_ถ_ เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 13 พฤษภาคม 2564 31
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง) 13 พฤษภาคม 2564 30
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) 13 พฤษภาคม 2564 32
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีพิเศษ 13 พฤษภาคม 2564 26
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13 พฤษภาคม 2564 31