แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน2564- มิถุนายน 2564) 16 กรกฎาคม 2564 24
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม2563- กันยายน 2563) 08 กรกฎาคม 2564 28
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน2563- มิถุนายน 2563) 08 กรกฎาคม 2564 24
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม2563- มีนาคม 2563) 08 กรกฎาคม 2564 24
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม2562- ธันวาคม 2562) 08 กรกฎาคม 2564 31
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564) 14 พฤษภาคม 2564 46
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายแปลง 3 -แปลง 6 บ้านนิคมแปลง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลชานุมาน 18 กุมภาพันธ์ 2564 88
ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสตง. ประจำปี 2563 03 กุมภาพันธ์ 2564 116
ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสตง. ประจำปี 2563 03 กุมภาพันธ์ 2564 102
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2563) 26 มกราคม 2564 89