แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564) 07 มกราคม 2565 7
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือน กันยายน 2564) 14 ตุลาคม 2564 41
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน2564- มิถุนายน 2564) 16 กรกฎาคม 2564 67
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม2563- กันยายน 2563) 08 กรกฎาคม 2564 79
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน2563- มิถุนายน 2563) 08 กรกฎาคม 2564 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม2563- มีนาคม 2563) 08 กรกฎาคม 2564 76
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม2562- ธันวาคม 2562) 08 กรกฎาคม 2564 73
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564) 14 พฤษภาคม 2564 101
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-place recycling สายแปลง 3 -แปลง 6 บ้านนิคมแปลง 3 หมู่ที่ 7 ตำบลชานุมาน 18 กุมภาพันธ์ 2564 138
ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสตง. ประจำปี 2563 03 กุมภาพันธ์ 2564 159