แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) 18 พฤศจิกายน 2562 87
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคมแปลง 2 หมู่ที่ 9 ตามแบบ งานบำรุงรักษา กรมทางหลวงชนบท เลขที่บร – 205/ 56 และบร – 206/ 56 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 13 มิถุนายน 2562 131
ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.๓๓๐๑ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๓๔ - บ้านโนนสำราญ บ้านนิคมแปลง ๒ หมู่ที่ ๙ 06 มิถุนายน 2562 133
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.3301 แยกทางหลวง หมายเลข 2034-บ้านโนนสำราญ บ้านนิคมแปลง2 หมู่ 9 31 พฤษภาคม 2562 102
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคมแปลง 2 หมู่ที่ 9 ตามแบบ งานบำรุงรักษา กรมทางหลวงชนบท เลขที่บร – 205/ 56 และบร – 206/ 56 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 28 พฤษภาคม 2562 118
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคมแปลง 5 หมู่ที่ 12บ้านดงสำราญ ตามแบบ งานบำรุงรักษา กรมทางหลวงชนบท เลขที่บร – 205/ 56 และบร – 206/ 56 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 28 พฤษภาคม 2562 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนิคมแปลง 3 หมู่7 07 พฤษภาคม 2562 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายไปบ้านนายาง 07 พฤษภาคม 2562 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายดอนปู่ตา-นาพะเก้า บ้านโนนโพธิ์ หมู่15 07 พฤษภาคม 2562 53
ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยหินสิ่ว-นาห้วยน้ำลอด บ้านโนนโพธิ์ หมู่15 07 พฤษภาคม 2562 60