แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 24 สิงหาคม 2563 10
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมานประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 14 สิงหาคม 2563 11
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 23 กรกฎาคม 2563 14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 23 กรกฎาคม 2563 12
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) 23 กรกฎาคม 2563 14
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) 23 กรกฎาคม 2563 11
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) 18 พฤศจิกายน 2562 120
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิคมแปลง 2 หมู่ที่ 9 ตามแบบ งานบำรุงรักษา กรมทางหลวงชนบท เลขที่บร – 205/ 56 และบร – 206/ 56 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 13 มิถุนายน 2562 155
ประกาศประกวดราคาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.๓๓๐๑ แยกทางหลวง หมายเลข ๒๐๓๔ - บ้านโนนสำราญ บ้านนิคมแปลง ๒ หมู่ที่ ๙ 06 มิถุนายน 2562 151
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.3301 แยกทางหลวง หมายเลข 2034-บ้านโนนสำราญ บ้านนิคมแปลง2 หมู่ 9 31 พฤษภาคม 2562 125