โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

timeline 25620509 221725

 

           ประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า"ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2562