ประชาสัมพันธ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนฟรี ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

กำหนดการออกหนวย

 

รปฉดม.2